Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1062  z późn. zm.) wyznaczono Panią Izabellę Gucik do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Świetlicy Środowiskowej w Libiążu.

Dane kontaktowe do Koordynatora: Izabella Gucik tel. 32 6273528 e-mail: swietlica.libiaz@onet.pl.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Świetlica Środowiskowa w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.swietlica.libiaz.pl
Data publikacji strony internetowej: 30.05.2013.
Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2020
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
• przełączniki zmiany kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Świetlicą Środowiskową w Libiążu.
Osobą kontaktową jest: Joanna Józefiak,
e-mail: swietlica.libiaz@onet.pl.
tel.: 32 6273528.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
• wskazanie sposobu kontaktu.
• Wskazanie alternatywnego sposobu przekazania informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza taką potrzebę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Świetlica Środowiskowa
32-590 Libiąż ul. Górnicza 11
tel./fax 32 6273528
e-mail: swietlica.libiaz@onet.pl

Dostępność architektoniczna
Użytkownicy Świetlicy Środowiskowej w Libiążu obsługiwani są w dwóch lokalizacjach:

  1. Świetlica Środowiskowa w Libiążu – lokal przy ul. Górniczej 11 (parter). Wejście do Świetlicy możliwe jest schodami wejściem głównym, które wymaga pokonania schodów. Natomiast wejście boczne od strony biblioteki (MBP Libiąż) z poziomu ulicy nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Lokal Filii w Libiążu ul. Oświęcimska 79 ( pierwsze piętro). Wejście do budynku i lokalu Filii wymaga pokonania schodów.

W Świetlicy Środowiskowej oraz Filii brak jest pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.