Ogłoszenia


Informujemy, iż od dnia 16.02.2021 roku wznawiamy działalność świetlicy. Zapraszamy na zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 18.00


Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną od dnia 26 października do odwołania zajęcia dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Libiążu zostają zawieszone.


Badanie ankietowe – diagnoza społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Prosimy o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Ponadto wyniki badań posłużą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Libiąż i opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026”.

Przystąpienie do wypełnienia ankiety odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link:

LINK DO ANKIETY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMkINFgNPpm-dtMNukoUH8bqa3q480vd9Asl7YmT8-U_qQpw/viewform

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Informujemy, iż od dnia 25 maja 2020 roku od godz. 12.00 wznawiamy działalność świetlicy.

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI  ŚWIETLICY.

Szanowni Rodzice, przedstawiam informację dotyczącą nowych zasad funkcjonowania naszej świetlicy od chwili jej otwarcia.

Proszę o zapoznanie się z  Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Świetlicy Środowiskowej w Libiążu.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W LIBIĄŻU
sporządzona na podstawie Rekomendacji (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej) dotyczącej działalności placówek pobytu dziennego z dnia 20.05.2020

Libiąż, dnia 22.05.2020 r.

Cel procedury:
1. Ustalenie zasad funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Libiążu i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19.

 1. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników świetlicy.
  Od 25 maja 2020 r. wychowankowie świetlicy mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Świetlica organizuje zajęcia dla podopiecznych, których rodzice telefonicznie zgłosili potrzebę korzystania z oferty placówki i zapoznali się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa umieszczoną na stronie internetowej świetlicy oraz podpisali DEKLARACJĘ RODZICA (Załącznik nr 1).

W zakresie ogólnych warunków sanitarnych:

 1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk.
 2. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do świetlicy. Dozownik z płynem dezynfekcyjnym zostanie umieszczony przy wejściu.
 3. Umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk.
 4. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
  • promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania;
  • konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;
  • zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;
  • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz uczestników zajęć, a także informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały;
  • po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;
  • zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;
  • zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;
  • korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych lub wielorazowego użytku przy użyciu zmywarki z funkcją wyparzania;
  • po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci;
  • zawiesza się spożywanie posiłków w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie;
  • posiłki przywożone do placówki powinny być szczelnie zapakowane w pojemnikach jednorazowych;
  • po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek.
 5. Dyrektor Świetlicy Środowiskowej w Libiążu powinien na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.
 6. Dyrektor informuje uczestników i personel o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
 7. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:
  • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,
  • dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł,
  • w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników
 8. Należy zapewnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.
 9. Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia.
 10. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce oraz zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.
 11. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 12. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 13. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.

W zakresie organizacji placówki

 1. Zakaz wstępu na teren placówek osób trzecich, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki. W celu bezpiecznego kontrolowania pobytu dzieci w placówce wejście do budynku będzie zamykane na klucz.
 2. W miarę możliwości przyporządkowanie stałych opiekunów i wychowawców do danej grupy.
 3. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną, ewentualnie za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).
 4. Brak możliwości przyjęcia do placówki dzieci oraz podjęcia pracy w placówce przez pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
 5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 7. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych grup dzieci.
 8. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/ rodzica/ opiekuna.
 10. O wyjściu na świeże powietrze decyduje wychowawca przy zachowaniu środków ostrożności (maseczki, zachowanie odległości od siebie, ilość uczestników).
 11. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami dzieci w razie złego samopoczucia dziecka.
 12. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek po każdej grupie.

W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi:

 1. W placówkach może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 15 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2 (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych).
 2. Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 1,5 m.
 3. Zaleca się w trakcie zajęć, podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi wychowawcami lub pedagogiem.
 4. Sala w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.

Z upoważnienia Dyrektora Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
Izabella Gucik

Załącznik Nr 1
do Procedury bezpieczeństwa na terenie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu w okresie pandemii COVID-19

DEKLARACJA RODZICA

Dotyczy dziecka…………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
1) Zapoznałem/łam się i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Świetlicy Środowiskowej w Libiążu w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
2) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka , jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3) W okresie ostatnich 14 dni nie przebywał(a)Pan/Pani lub któryś z domowników, za granicą, u nikogo z domowników nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS CoV-2 i nikt z domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna).
4) Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
5) W sytuacji zarażenia się mojego dziecka COVID-19 na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do Świetlicy Środowiskowej.

……………………………………………………………………………………………………………….

(data, podpis rodziców/prawnych opiekunów, aktualny numer telefonu)


Drodzy Rodzice i Dzieci !

Ze względu na Wasze bezpieczeństwo zdrowotne od 12 marca 2020 roku do odwołania zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Libiążu zostają zawieszone, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym kraju. W tym czasie na terenie placówki nie będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.