RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż, (dalej Świetlica) Telefon: 32 627 35 28

2) Świetlica wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Artur Baranowski z którym można skontaktować się poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

– Urząd Gminy Libiąz,

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Świetlicy,

– operatorom pocztowym i kurierom,

– bankom w zakresie realizacji płatności,

– podmiotom świadczącym na rzecz Świetlicy usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Świetlicy przez przepisy prawa,

– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.